به روز شده در : 1398/03/26
رسانه خبری سازمان های غیر دولتی ایران
تعداد بازديد : 15147
 مفاهيم سازمان هاي مردم نهاد
تاريخ  :  1394/10/09
نوع : گزارش
 اگرچه انجمن‌هاي داوطلبانه شهروندان در سراسر تاريخ وجود داشته‌اند اما سازمان‌هاي غيردولتي در 2قرن اخير توسعه يافته‌اند. يكي از نخستين سازمان‌هاي اين‌چنيني، صليب سرخ جهاني است كه در سال ۱۸۶۳ تأسيس شد. و عبارت «سازمان‌هاي غيردولتي» با تأسيس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ به وجود آمد.


فرايند جهاني‌سازي در قرن بيستم موجب اهميت يافتن سازمان‌هاي مردم‌نهاد شد. امكان حل خيلي از مشكلات توسط دولت يك كشور وجود نداشت. معاهدات بين‌المللي و سازمان‌هاي بين‌المللي از قبيل سازمان تجارت جهاني بيش از حد بر منافع مؤسسات مالي بزرگ متمركز بودند.
در اقدامي براي متعادل كردن اين روند، سازمان‌هاي غيردولتي با تأكيد بر مسائل بشردوستانه و كمك به توسعه تأسيس شدند كه نمونه بارز آن اجلاس اجتماعي جهان است كه هر ساله در ماه ژانويه در داووس برگزار ‌شده و رقيب اجلاس اقتصادي جهان محسوب مي‌شود .
مفاهيم مرتبط با ساختار سازمانهاي غيردولتياختار يك سازمان غيردولتي بيان كننده چارچوب مشترك و دربردارنده عناصر تشكيل دهنده آن سازمان، همچنين روابط حاكم در بين آنها است.ساختار سازمانهـاي غيردولتي، بدين گونـه دسته بندي شده اند: 1 - نهادهـاي موثر اجتماعـي؛ 2 - تشكيلات؛ 3 - رهبريت گروه؛ 4 - مديريت؛ 5 - هدف از تاسيس؛ 6 - رسميت يافتگي و پويايي گروهي؛ 7 - اعضاء 8 - منابع (توان اقتصادي).هريك از سازمانهاي غيردولتي در بستري به نام نهاد اجتماعـــي شكل گرفته و رشد كرده اند. انسانها در ارتباط متقابل و تعامل با يكديگر، شكلهايي از مناسبـات را به وجود مـي آورند كه هويت خاصي دارند و سازوكارهاي عمده اي را براي منظورهاي مختلف در اختيار جامعه قرار مي دهند. نهادهاي اجتماعي، پايدارترين شكل مناسبات انساني وتعيين كننده روشهاي انجام رفتارهاي اجتماعي استقرار يافته هستند كه كاركردي خاص را مدنظر قرار مي دهند.
نهادهاي عمده اجتماعي، معمولاً شامل پنج نهاد فرهنگي - مذهبي، آموزشي، اقتصادي، سياسي و خانواده مي باشند. هر يك از سازمانهاي غيردولتي متوجه گروههاي انساني مي باشند كه به اتكاي يك نهاد اجتماعي تكوين يافته اند. نهادهاي اجتماعي، اهداف تاسيس هر سازمان غيردولتي را تعريف مي كنند و برمبناي اين اهداف، رسميت يابي آنها را تضمين مــــي نمايد.
به طور مثال، يك سازمان غيردولتي با اهداف اصلي اقتصادي به دليل در اختيار داشتن و مالكيت منابع، به سرعت از سوي اعضاي نهادهاي اقتصادي مانند بازار به رسميت شناخته خواهد شد.
شيوه مديريت سازمانهاي غيردولتي، از نوع مردمي و مشاركتي است. غالباً، همه و يا اكثر اعضاء در يك سازمان غيردولتي مشاركت داشته و براي احراز پستهاي مديريتي، داراي شانس مساوي هستند. در حالي كه در سازمانهاي دولتي، رابطه ي صف و ستادي حاكم مي باشد و تصميمات به طور متمركز اتخاذ مي شود.
بررسي عبارات مفهومي مرتبط با ساختار سازمانهاي غيردولتي، چهار ويژگي عمده را مشخص مي سازد:
1. تقريباً تمام سازمانهاي غيردولتي متشكل از افرادي است كه انگيزه بالايي براي فعاليت در جهت هدفي خاص دارند؛

2. اعضاء در سازمانهاي غيردولتي، به طور داوطلبانه فعاليت مي كنند؛

3. بيشتر سازمانهاي غيردولتي به دنبال سود به معناي كسب درآمد نيستند، به عبارت بهتر اكثر سازمانهاي غيردولتي غيرانتفاعي مي باشند؛

4. غالباً اين سازمانها باتوجه به اهداف ويژه اي تعريف مي شوند.
گذشته از موارد ذكرشده، دو مفهوم ديگر نيز اغلب در تعريف و تشخيص ساختار يك سازمان غيردولتي به كار برده مي شود. ساختار قانوني يك سازمان دولتي، بوروكراتيك است. تصميم گيري در يك سازمان دولتي، از بالا به پايين است در حالي كه در سازمانهاي غيردولتي، رسمي گرايي اداري كمتر به چشم مي خورد و تصميم گيري، جمعي و مشاركتي است.
اين سازمانها در زمينه هاي وسيعي فعاليت مي كنند. برخي از آنها داراي زمينـه فعاليت ويژه اي مانند حقوق بشر، محيط زيست و بهداشت خانواده وامثال آن مي باشند؛ برخي نيز اهداف كلي و فراگيري مانند توسعه پايدار و توسعه همـــــه جانبه در يك منطقه و يا در سطح بين المللي را در نظر دارند.

سازمانهاي غيردولتي در ايران از قدمت چندين صدساله برخوردارند. اين امر زمينـــــه هاي لازم براي گسترش سازمانهاي غيردولتي را در كشور فراهم مي كند. با چنين ديدگاهي، ديگر اين سازمانها نه تنها وارداتي نيستند، بلكه از بستر تاريخي و از هويت فرهنگي نيز برخوردار خواهند بود. اگرچه اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه به جز در بخشهاي جامعـــــه شناسي روستايي و كشاورزي (از قبيل: بنه، حراثه، ياور و امثال آن)، مطالعه زيادي در اين باره، در كشور انجام نگرفته است.ابتدا سازمانهاي غيردولتي با توجه به اهداف اصلي آنها به دو گروه 1) سازمانهاي مردمي - غيردولتي با اهداف اصلي اقتصادي و.. 2) سازمانهاي مردمي - غيردولتي با اهداف اصلي غيراقتصادي، تقسيم شده اند. توجه به هدف اقتصادي بودن يك سازمان، زيربنايـــــي ترين گرايش آن سازمان را تشكيل مي دهد و به معناي آن است كه اساساً سازمان و اعضاي آن آيا به دنبال كسب منفعت و سود هستند و يا به دنبال هدف فراتـري مـــي باشند، مانند شناخت و تاثير اجتماعي با هدف ارتقاي فرهنگي، مذهبي، آموزشي، سياسي، رفاه و عدالت اجتماعي.
سطح دوم براي دسته بندي انجام شده براساس «ميزان رسميت يافتگي» آن سازمان است. اين سازمانها را مي توان از نظر ميزان رسميت يافتگي، در سه دسته، مشخص و تعريف كرد: اولين دسته شامل گروههاي غيررسمي و سازمان نيافته، دومين، شامل سازمانهاي شناخته شده از سوي مردم (حقوق عرفي) و نهايتاً دسته سوم شامل سازمانهاي مردمي و غيردولتي رسميت يافته از نظر قانوني مي باشند.
دسته اول، گروههايي هستند كه از پويايي برخوردارند. غالباً اين گروهها متوجه يكي از نهادهاي عمده اجتماعي مي باشند. در دسته دوم، گروههاي استقرار يافته اجتماعي قرار دارند؛ اكثـر اين گروهها را مي توان در قالب شبه سازمانها مشخص ساخت. تشكلها، و جمعيتهاي محيط زيستي در اين دسته بندي قرار مي گيرند. در دسته سوم، گروههاي سازمان يافته قرار دارند. اين سازمانها نه تنها از سوي مردم و عرفاً شناخته شده اند، بلكه قانون نيز به آنها رسميت لازم را اعطاء كرده است. انجمنهاي تخصصي و شركتهاي ثبت شده تجاري در اين دسته قرار مي گيرند.

مفاهيم مرتبط با كاركرد سازمانهاي غيردولتي كاركرد(FUNCTION) يك سازمان غيردولتي مبين توابعي رفتاري است كه عوامل مختلف و ساختاري را به كار گرفته و در نهايت منتج به هدفي خاص مي شود.گذشته از هدفي كه بانيان يك سازمان غيردولتي در تاسيس آن داشته اند، در عمل هر سازماني اهدافي را دنبال مي كند. عمده ترين اهدافي را كه سازمانهاي غيردولتي اغلب به دنبال آن مي باشند عبارتند از:

1. اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي (ارتباطات)؛
2. جلب مشاركت مردمي (بسيج مردمي)؛
3. جذب سرمايه ها و منابع كوچك مردمي (بسيج منابع)؛
4. ايجاد، گسترش و تقويت هماهنگي ميان دولت و مردم (هماهنگي)؛
5. ايجاد، گسترش و تقويت تفاهم ميان مردم ملل مختلف؛
6. پايداري در توليد و مصرف؛
7. گسترش نظارت عمومي؛
8. ارزيابي فعاليتها و پروژه هاي عمومي؛
9. افزايش بهره وري در استفاده از منابع.

هريك از اهداف نه گانه بيان شده، متوجه بخشي از مديريت دلخواه اين سازمانها بر روي منابع عمومي كشور است. بررسي هريك از عبارات مفهومي ذكرشده گوياي اين مطلب مهم است كه تمام سازمانهاي غيردولتي به دنبال ايجاد و گسترش امنيت در فرايند توسعه اجتماعي و اقتصادي مي باشند.
بسياري از پــروژه هاي محلي، ملي و منطقه اي به دليل نياز شديد به سرمايه و نيروي كار، يا اساساً به مرحله اجرا درنيامـــده و يا نيمه تمام مي مانند و هزينه هاي بسياري را بر مردم تحميل مي كند.
سازمانهاي غيردولتي در اين مورد به عنوان يك تسهيل كننده عمل كرده و با جلب مشاركت مردمي و جذب سرمايه هاي كوچك و هدايت آنها، علاوه بر ايجاد تفاهم اجتماعي، اجراي پروژه هاي محلي و ملي و امثال آن را تسريع مي كنند. از سوي ديگر، اين سازمانها با اعمال نظارت و ارزيابي فرايند انجام فعاليتها، مردم را از پيشرفت كار، مسائل و مشكلات و امثال آن آگاه مي نمايند. همه اين موارد از مزاياي حضور و فعاليت سازمانهاي غيردولتي در سطح جهان است.

از ميان اهداف نه گانه اي كه به آنها اشاره شد، سه هدف شامل جلب مشاركت مردمي، جذب سرمايه هاي كوچك و نظارت و ارزيابي از اهميت و جايگاه بالاتري نسبت به ساير اهداف برخوردار مي باشند.

همچنان كه نگاره ي زير نشان مي دهد، كاركرد سازمانهاي غيردولتي، متوجه ابعاد مختلف مشاركت آنها است. مشاركت سازمانهاي غيردولتي بر روي منابع، به طور مستقيم يا غيرمستقيم اعمال مي شود. مشاركت مستقيم بر منابع از سوي اين سازمانها، غالباً متوجه ساختاري بااهداف اصلي اقتصادي است كه كاركردهاي آن متوجه مالكيت منابع و دست يابي به رفاه و آسايش مي باشد
سابقه سازمان هاي مردم‌ نهاد در ايرانمساجد، تكايا و هيئت‌هاي مذهبي را نهادهاي غيردولتي سنتي قديمي مي‌دانند و پس از آن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، خيريه‌ها، انجمن‌هاي اسلامي و حتي دوره‌هاي فارغ‌التحصيلي در دوران بعدتر و سپس اتحاديه‌ها، اصناف و نظام‌هاي صنفي و مهندسي و... شكل‌هاي جديدتر نهادهاي مدني هستند كه البته رفته رفته مي‌بايد از دست مديران نيمه‌دولتي خارج شوند. به NGO سازمان مردم نهاد در ايران (به اختصار: سَمَن) يا تشكل غيردولتي مي‌گويند و سازمان‌هاي مردم‌نهاد، اساسا با تأكيد بر ۳ اصل داوطلبانه، غير انتفاعي و غير سياسي تشكيل و تأسيس مي‌شوند. بودجه سازمان‌هاي مردم‌نهاد در ايران از راه‌هاي ذيل تأمين مي‌شود:

1. كمك و هداياي مردمي
2. وقف
3. كمك‌هاي مالي از سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي
4. كمك‌هاي مالي از سازمان‌هاي بين‌المللي (با رعايت مقررات مربوطه)
5. وجوه حاصل از فعاليت‌هاي سازمان و انجام پروژه در چارچوب اهداف، اساسنامه و آيين‌نامه سازمان
تاريخچه سازمان‌هاي غيردولتي در ايران

ايران با سابقه فرهنگ و تمدن كهن از دير باز شاهد نمونه‌هاي همكاري مردم در قالب تشكيلاتي بوده است. پس از ورود اسلام به اين كشور آميزه دو تفكر ايراني و اسلامي به گونه خاصي از فرهنگ تبديل شد كه ظرفيت‌هاي مختلفي را ايجاد نمود. يكي از بارزترين نمونه‌هاي اين تطور در طول دوران تاريخ پس از اسلام تغيير رفتار انساني، سير در معنويت و انجام كار خير بدون چشم‌داشت مادي است كه در واقع مي‌تواند اولين انگيزه فردي و گروهي براي انجام امور عام‌المنفعه و به اصطلاح امروزي حضور در يك سازمان غيردولتي با اهداف غير انتفاعي باشد. تشكل‌هاي اوليه مردمي را در ايران شايد بتوان هيأت‌ها و مجمع‌هاي مذهبي و خيريه دانست كه در دوره قبل از اسلام رواج داشته و با ورود فرهنگ ايثار محور اسلام به اوج خود رسيده است امّا گونه‌هاي ديگر تشكل‌هاي مردمي همزمان با دوران مشروطه و توسعه جريان‌هاي روشنفكري و سياسي در ايران پديدار گشت كه مجموعه‌اي از انجمن‌هاي ادبي، خيريه، حزبي ـ سياسي و علمي را در برمي‌گرفت.
تاريخچه سازمان هاي غير دولتي در اقوام ملل ديني و غير ديني

اديان آسماني و پيامبران الهي به ويژه پيامبر اسلام (ص)به انجام دادن كارهاي نيك و احسان و انفاق و دستگيري از مساكين و مستعضفان سفارش بسيار كرده‌اند. دين مقدس اسلام بعد از امور اعتقادي و ايماني و اعمال عبادي به انفاق و احسان و تعـاون و صدقات و امور خيريه اهميت خاصي داده است و نيكـوترين نشانه بر صدق ايمان را صدقه جاريه دانسته است.

اسلام از طريق وقف، نذر، هبه، قرض‌الحسنه، وصيت و واگذاري، منابع به نفع مستضعفان و عموم افراد جامعه با نفوذ معنوي خود خواسته است در تعميم و تعديل ثروت جامعه گامهايي مؤثر بر دارد و براي مبارزه با تجمل‌پرستي ها و اسراف و تبذير و انحصار‌طلبي به بالا بردن نيروي ايمان و انسان دوستي اهميت دهد. در سيستم قانونگذاري اسلام، قرض‌الحسنه نيز اولين گزينش خدا باوري است و رضاي خدا به مردم خدمت كردن است. نويسنده در اين مقاله سعي دارد جنبه‌هاي وقف و قرض‌الحسنه را كه نمونه سازمان هاي غيردولتي اسلامي است، بررسي نمايد. وقف كردن از كارهاي پسنديده و نيكويي است كه از ديرباز و حتي پيش از ظهور اسلام در جوامع بشري و عرف عقلاً متداول بوده و نمونه‌هاي بسياري از آن را در كتب تاريخي، جامعه‌شناسي و … مي‌توان مطالعه كرد. آنچه از مطالعه اين مسأله اجتماعي در زمانهاي دور و نزديك به دست مي‌آيد، اين است كه اين سيره حسنه همه جا به خاطر انگيزه ديني نبوده؛ بلكه در مواردي انگيزه‌هاي ديگري را هم مي‌توان ديد كه مردم را به سوي وقف كردن بر‌ مي‌انگيخته است.
سنت وقف ويژه كشورهاي اسلامي و شرقي نيست؛ در كشورهاي غربي و حتي در نقاط دور افتاده جزاير استراليا و آفريقا و در ميان سرخ‌پوستان آمريكاي جنوبي اين سنت وجود داشته است؛ اين اقوام براي معابد، پرستشگاه‌ها، كليساها، صومعه‌ها و ديرهايشان موقوفه‌هايي اختصاص مي‌داده‌اند، به ويژه در عهد باستان در يونان، چين، هند، ژاپن، روم، بابل و فلسطين قبل از اسلام نيز موقوفاتي وجود داشته است . فقهاي بزرگ ما نيز در آثار خود درباره وقف كردن پيشنيان سخن گفته‌اند. مثلاً صاحب جواهر مي‌گويد: زرتشتيان بر آتشكده‌هاي خود وقف مي‌كنند و جاي ديگر مي‌گويد: اگر يهود و نصاري بر كليسا وقف كنند يا براي تورات و انجيل، جايز است؛ بي‌آنكه فقيهي در آن اختلاف داشته باشد.
ملل قديم اقوام آريايي، خاصه نژاد ايراني كه از زمانهاي بسيار قديم به پيروي از آيين و كيش خود به كارهاي نيك و آباداني و دستگيري از درماندگان و بينوايان توجه بسيار داشتند، به يقين داراي موقوفات و نذور بسياري براي نگهداري معابد و آتشكده‌هاي خود بوده‌اند كه پاره‌اي از آنها در بعضي از شهرستانهاي ايران مثل يزد و كرمان در نزد زرتشتيان باقي و داير است. از روي قراين مي‌توان حدس زد كه آتشكده معروف آذرگشسب در بلخ موقوفات و نذور بسيار داشته است. مردم مصر در قديم با فكر وقف اجمالاً آشنا بودند. املاكي بر خدايان، معبدها و مقبره‌ها اختصاص مي‌يافت تا درآمد آنها به مصرف تعميرات، نوسازي، اقامه مراسم و خرج كاهنان (رهبران ديني) و خادمان برسد و اين گام به قصد تقرب به خدايان برداشته مي‌شد. روميان با نظام مؤسسات كنيسه و مؤسسات خيريه آشنا بودند؛ اين مؤسسات به اداره فقيران و ناتوانان مي‌پرداخت. و اموالي به اين مؤسسات اختصاص مي‌يافت تا به مصرف فقرا و ناتوانان برسد.
سازمانهاي غيردولتي بعد از اسلام
از آغاز پيدايش دين مقدس اسلام كارهاي خير جمعي و از آن جمله قرض‌الحسنه و وقف جايگاهي رفيع داشت، همه پيشوايان بزرگوار ما در اين راه خير پيشگام بوده‌اند و در درياي بيكران علوم فقهي گوهرناب وقف مقامي رفيع دارد. از زمانـي كه استنباط علمـي عميق اسلامي از منابـع چهارگانه كتاب، سنـت، عقل و اجماع شروع و علم ‌فقه به وجود آمده، بابي به وقف اختصاص يافته است.

نخستين صدقه موقوفه در اسلام زمينهاي مخيريق است. مخيريق آنها را با وصيت در اختيار پيامبر (ص)گذاشت و پيامبر (ص)آنها را وقف كرد. مخيريق مردي يهودي بود كه در جنگ احد مسلمان شد و در جنگ نيز شركت كرد. وي در آن جنگ به شهادت رسيد. بنابراين املاك وي از همان زمان به پيامبر (ص) تعلق گرفت. اين زمينها از هفت قطعه باغ تشكيل شده بود كه تا سال هفتم هجرت كارگران پيامبر (ص) باغها را اداره مي‌كردند. اما در همان سال آن حضرت باغها را وقف كردند و سنت حسنه اسلامي وقف را تشريع نمودند.


اميرالمؤمنين (س)در مدت چندين سالي كه از كارهاي سياسي كنار گذاشته شده بودند، قهراً در اجتماعات حضور كمتري داشتند و لذا در اين مدت به امور كشاورزي، درختكاري، حفر قنوات و چشمه‌ها در اطراف مدينه مشغول شدند و بدين وسيله املاك و باغها و مزارع فراواني درست كردند. حضرت باغها را در راه خدا به صورت زكات و صدقه واجب يا مستحب انفاق مي‌كردند و در آخر عمر همه باغها و مزارع را وقف فرمودند؛ اين باغها براي حجاج خانه خدا، فقرا و خويشاوندان وقف شدند.
از جمله موقوفات حضرت علي (س)صد چشمه آب بود كه حضرتش در ينبع حفر كرده و براي حاجيان خانه خدا وقف فرمودند. ابن‌شهر‌آشوب موقوفه‌هاي ديگري نيز از آن حضرت ذكر كرده‌ است. قيام و شهادت سرور آزادگان حسين‌بن‌علي (س)علاوه بر آثار شگفت‌انگيزي كه در فرهنگ قيام و شهادت به جاي گذاشت، در وقف و ايقاف نيز ابعادي گسترده و تازه به وجود آورد و وقف به چشمه جوشان و پر نور شهادت و ولايت پيوند خورد. شيفتگان ارزشهاي والاي انساني و عاشقان راه خاندان عصمت و طهارت براي زنده نگهداشتن حماسه خونين كربلا كه عده‌اي از دشمنان و بد خواهان در طول تاريخ قصد داشتند آن را به فراموشي بسپارند، در پديده وقف موفق شدند اين حماسه جاويد را تا قيامت همچنان تازه نگه‌ دارند و با برپايي مجالس عزاداري، آمادگي خويش را براي حضور در صحنه‌هاي مبارزه با ستم‌كاران تاريخ حفظ كنند. از اين زمان به بعد جلوه‌هاي متنوع وقف در همه زمينه‌ها به وجود آمد و از زمان خلافت عباسيان تشكيلاتي به نام «ديوان وقف» پديدار شد. در زمان سلطان سنجر تصدي امور وقف به علما و دانشمندان اسلامي واگذار شد و او در تحقق نظر واقفان خيرانديش تأكيد بسيار كرد. پس از حمله مغول و آرامش نسبي اوضاع مسأله وقف بار ديگر احيا شد و وزير دانشمند خواجه رشيد الدين فضل الله اماكن عام المنفعه‌اي از قبيل مسجد، مدرسه، رصد‌خانه و كتابخانه وقف كرد كه هم اكنون وقف‌نامه آن تحت عنوان «وقفنامه ربع رشيدي» موجود است. در زمان صفوي وقف، گسترش بسياري يافت و حتي براي تصدي و نظم اوقاف تشكيلاتي شبيه به «وزارتخانه» به وجود آورد كه به وسيله مستوفيان و صدور متوليان دقيقاً مورد رسيدگي و مميزي قرار مي‌گرفت.

در زمان افشاريان و قاجاريان وقف به صورت نيمه آشفته‌اي در آمد و بدان توجه نشد. بعد از قاجاريه بر اثر اقدامات روحانيت آگاه و مردم، بيشتر موقوفات احيا شده و با تأسيس «وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستطرفه» وقف صورتي مدون و قانوني به خود گرفت بعدها در سال 1313 شمسي قانون اوقاف و يك سال بعد نظامنامه آن تنظيم شد. اما در زمان قدرت ظاهري رضاخان و پسرش بتدريج وقف از صورت صحيح خارج گرديد و آنها بسياري از موقوفات را به نام املاك شخصي خود به ثبت رساندند و آنها را بر خلاف اصول فقهي به بهانه اصلاحات ارضي به فروش رساندند. در زمان انقلاب شكوهمند اسلامي كه به رهبري حضرت امام خميني (قدس‌ سره) به وقوع پيوست، وقف دوباره احيا شد. درباره وقف آيات قرآني فراواني نازل گرديده است:

1. «مثل آنان كه مالشان را در راه خدا انفاق كنند مانند دانه‌اي است كه از آن هفت خوشه برويد كه در هـر خوشه صد دانه باشد. خداونـد براي هر كس كه بخواهـد، باز هم بر اين مقدار بيفزايد» (بقره، 261).
2. «هرگز به خير و خوبي كامل نمي‌رسيد، مگر آنكه آنچه را دوست داريد، در راه خدا انفاق كنيد» (آل عمران،92).
3. «نيكوكاري بدان نيست كه روي به جانب مشرق و مغرب كنيد. دارايي خود را در راه دوستي خدا به خويشان و يتيمان و فقيران و در راه ماندگان و سؤال‌كنندگان بدهيد و هم در آزاد كردن بندگان صرف كنيد (بقره، 177).
4. «آنچه از كارهاي خير پيشاپيش براي خود مي‌فرستيد، نزد خدا بهتر از آن را مي‌يابيد و با اجري عظيم‌تر» (مزمل،20).
در روايات نيز به امور خير بسيار سفارش شده است:

1. از حضرت علي(س) روايت شده است «صدقه و حبس دو ذخيره هستند پس آنها را براي روزگار خود حفظ كنيد».
2. از امام صادق(س) روايت است كه فرمود: انسان بعد از مرگش ثوابي نمي‌برد مگر از سه خصلت: اول صدقه‌اي كه در زمان حياتش جاري كرده باشد و بعد از مرگش همچنان در جريان باشد. دوم سنت نيكويي كه بنا نهاده و پس از مرگش طبق آن عمل شود؛ سوم فرزند نيكويي كه برايش دعا كندسازمانهاي غيردولتي حتي قبل از اسلام هم بوده است اما تحت اين عنوان نبوده از سازمان هاي غيردولتي بارز، علاوه بر وقف مي‌توان قرض‌الحسنه را نام برد.
0/5 ستاره ها (0)
نظرات
نظر : خوب بود ....ممنون
نام
نام خانوادگي
پست الكترونيكي
متن
تازه های سایت
 
«جشن همیاران» در نمایندگی بنیادکودک در رشت برگزار شد (تحليل)
تاکید استاندار خوزستان بر غیر سیاسی و غیر دولتی بودن سازمان های مردم نهاد (تحليل)
همراهی همیاران برای توسعه جامعه را ارج نهیم (تحليل)
پاک‌سازی محوطه پایگاه‌های میراث جهانی و ملی با مشارکت جامعه محلی و سمن‌ها (تحليل)
دهمین جشنواره زنان و تولید ملی جمعه آغاز می‌شود (اخبار)
وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا (اخبار)
اعلام حمایت بیش از 40 سازمان های مردم نهاد و شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان (اخبار)
مجمع ملی سلامت با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد / فعالیت 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سلامت (اخبار)
همایش «مشارکت سفیران اجتماعی» در اردبیل برگزار شد (اخبار)
حاشیه رودخانه حصار کرج با مشارکت دوستداران طبیعت پاکسازی شد (اخبار)
 
عكس روز
 
گزارش تصویری از طرح بازدید از بخشهای تالاسمی استان سیستان و بلوچستان و اجرای بسته جامع خدماتی تالاسمی با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری،انجمن تالاسمی استان سیستان و بلوچستان،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،دانشکده ایرانشهر و دانشگاه زابل
 
 
 
آخرین اخبار
 
«مدرسه قاصدک‌ها» راهی برای حمایت از دانش‌آموزان فنوج
ارسال757 مقاله به کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق درعمليات در بابلسر
آموزش تغذیه سالم در افراد HIV مثبت
كارگاه آموزشي "چرا بايد در فضاي مجازي باسواد باشيم؟".
نشست فقرآموزشی بانگاهی ویژه به وضعیت آموزش در ایران
«جشن همیاران» در بنیادکودک نمایندگی رشت برگزار می‌شود
رییس انجمن آسیب‌ شناسی اجتماعی ایران تاکید کرد:اعدام در ملاء عام، بازدارنده نیست
انتخاب اعضای هیئت مدیره خانه سازمان های غیر دولتی استان مرکزی
دهمین جشنواره زنان و تولید ملی جمعه آغاز می‌شود
وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا
اعلام حمایت بیش از 40 سازمان های مردم نهاد و شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان
مجمع ملی سلامت با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد / فعالیت 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سلامت
همایش «مشارکت سفیران اجتماعی» در اردبیل برگزار شد
حاشیه رودخانه حصار کرج با مشارکت دوستداران طبیعت پاکسازی شد
روز جهانی NGO گامی در جهت پاسداشت سازمان های مردم نهاد / ساختن آینده ای بهتر برای همه
با چوب قانون معتادان متجاهر را درمان می‌کنیم
نشست هماهنگی ستاد اجرایی جشنواره فیلم سبز با مدیران محیط زیست هرمزگان
برگزاری نشست «منشور حقوق شهروندی؛ تبلیغات انتخاباتی یا راهبرد عملیاتی؟!»
پیام تسلیت انجمن آلزایمر ایران به مناسبت درگذشت اشرف بهادرزاده
تجلیل از بنیاد دانشگران رهایی افروز تهران(دُرا) در دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
آیا کانون‌های ادبی کارکرد گذشته را در رشد ادبیات دارند؟
آغاز نمایشگاه بین‌المللی محیط‌ زیست با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد
برگزاری مجمع عمومی انجمن دانشجویان و فارغ التحصیلان
انتخابات خانه تشکلهای مردم نهاد استان کرمانشاه با همکاری استانداری برگزار شد + تصاویر
مجمع ملی جوانان امسال برگزار نمی‌شود
حضور سازمان های مردم نهاد برای اولین بار درکنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
حل آسیب های اجتماعی نیازمند همکاری سازمان های مردم نهاد است
فراخوان عمومی سلسله میزگردهای علمی تخصصی حقوق دانشگاهیان
اعلام حمایت شبکه سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از مفاد بیانیه شبکه استان خوزستان
برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی و مباررزه با ایدز
همایش «اخلاق در نهاد هاى مدنى »
مشارکت اجتماعی با آسیب‌ها نسبت عکس دارد
کارگاه آموزشی کار با کاشی بر روی ظرفهای سفالی
دستان امیدوار اعضای باشگاه مثبت برای کسب روزی
برگزاری مراسم افتتاحیه اولین دوره سراسری تربیت مربی حقوق شهروندی
گزارش فعالیت 10 سال اخیر مؤسسه فاران نقره ای
طرح‌های ضد محیط‌زیستی انتقال آب و سدسازی متوقف شود / جناح‌های سیاسی از مطالبات مردم خوزستان استفاده ابزاری نکنند / صندوق غرامت‌ها و ضمانت‌‌های محیط‌زیستی خوزستان تشکیل شود
ضرورت حمایت سازمان های مردم نهاد و دولت از زنان سرپرست خانوار
30 تفاهمنامه، ارمغان برجام برای گردشگری سمنان/ نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی، مطالبه زنان روستایی استان
گسترش روحیه کارآفرینی، فرصتی که نباید به تهدید بدل شود
همکاری با مجلس برای تغییر حداقل سن قانونی ازدواج دختران
افزایش مشارکت اجتماعی جوانان آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد
مشارکت سمن ها و تشکل های مردم نهاد آذربایجان غربی در برنامه های نوروزگاه 96
مشارکت سمن ها و تشکل های مردم نهاد آذربایجان غربی در برنامه های نوروزگاه 96
همت خیرین و مسئولان شهرستان تربت‌جام برای ساماندهی کارتن خواب‌های این شهرستان
ساخت 6 مدرسه به دست خیران تهرانی در خراسان جنوبی
برگزاری سی و سومین بازارچه نوروزی خیریه رعد
برگزاری جشن نوروز ویژه کودکان بی‌سرپرست در خراسان جنوبی
پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم سازمان یافته در دستور کار است
برگزاری نشست ماهیانه با موضوع رفتار مناسب با کودک در موسسه مادران امروزدر حوزه
برگزاری نشست ماهیانه با موضوع رفتار مناسب با کودک در موسسه مادران امروزدر حوزه
کودکانی که روزی ۳ وعده تریاک می خوردند تا ساکت شوند
برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد و طلاق برای همسران زندانیان ندامتگاه تهران بزرگ
احداث ۱۸ «خانه امن» برای زنان بی‌سرپناه/ ۱۰۰۰ مورد فرار از منزل
نشست اسفندماه انجمن حمایت از حقوق کودکان امروز برگزار می شود
نشست پنجم «سبک زندگی کودکان؛ تغییرات و پیامدها» با موضوع "سبک زندگی و سلامت کودک برگزار می‌شود
نشست خبری اعلان فراخوان ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران
بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان معتدل دانشگاه بوعلی سینا، در خصوص سفر سرکار خانم دکتر ابتکار به همدان
آغاز به کار طرح عیدانه کتاب/ عکس
700 زن در استان تهران نیازمند نگهداری فوری هستند
برگزاری جلسه مشترک بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده و دفتر توسعه مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست
استفاده از ظرفیت سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر
رشد ۵۷ درصدی فعالیت سمن‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در بوشهر
سمن ها، عهده دار نظارت بر اجرای حقوق شهروندی می شوند/ تصویب حقوق شهروندی در نظام اداری
راه اندازی پویش عیدانه اشتغال / اولین مرکز کسب و کار امروز تحویل گرفته می شود
سازمان‌های مردم نهاد و خیران، متولی اصلی اجرای طرح نجات
فعالیت ۱۵۰ هزار دیده بان پیشگیری از جرم در کشور
حضور پارسا پیروز فر در بنیاد کودک+تصاویر
برگزاری انتخابات شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان قم
رفتار پرخطر و تعدد شریک‌جنسی مردان؛ خطر ایدز برای زنان/یکی از مهمترین موانع در شناسایی بیماران مبتلا به ایدز، انگ اجتماعی است
پیام تقدیر و قدرانی رئیس هیات مدیره انجمن ققنوس به هنرجویان هنرستان سپاه تهران
سخن‌رانی ایازی در نخستین کنگره پزشکی اجتماعی
انتشار بیانیه شماه 2 پویش ملی شهرپاک برای همراهی نمایندگان مجلس با این پویش
فراخوان کمک مالی برای آزادی محیط بانان محکوم به پرداخت دیه
سمن‌های استان مرکزی نظارت بر اجرای سند حقوق کودک را برعهده دارند